Vnitřní směrnice

Ve své činnosti dodržuje náš Klub republikové Stanovy ARPZPD v ČR a současně byly schváleny následující vnitřní směrnice:

 • v čele Klubu stojí tříčlenný výbor – ve složení předseda Ing. Alice Stibalová, hospodářka Marie Ciffrová, místopředseda Ing. Jana Smržová
 • ​hospodaření Klubu kontroluje tříčlenná revizní komise (Šárka Urbánková, Iva Tesařová, Dana Šulcová)
 • volební období výboru i revizní komise je dvouleté – volby jsou vždy na jarní členské schůzi
 • ​členské schůze se budou svolávat 2x ročně a to v následujících měsících : ÚNOR (březen) + ZÁŘÍ (říjen) a to přednostně v odpoledních hodinách
 • písemná zpráva o hospodaření se podává na první členské schůzi v roce (únor – březen)
 • ​výborové schůze se konají většinou v pondělí odpoledne při klubovém kroužku dětí v Kaňce, jinak dle aktuální potřeby
 • na členské schůzi dne 26.2.2018 byl schválen členský příspěvek ve výši 300 Kč ročně na postižené dítě, je splatný nejdéle do 31.3. příslušného roku
 • na všechny akce pořádané Klubem je vstup pro členy a pro rodinné příslušníky zdarma nebo za symbolický poplatek (nebude-li stanoveno jinak – např. u zájezdů a pobytových akcí)
 • na pobytových akcích se státní dotací ministerstev (např. pobyt pro rodiče s dětmi) se účastnický poplatek určuje podle platných předpisů příslušného ministerstva
 • na ostatních pobytových akcích nebo zájezdech se účastnické poplatky stanovují individuálně podle rozpočtu projektu, skutečných nákladů a rozhodnutí výborové schůze
 • ​za rodinného příslušníka se považuje osoba pečující o postižené dítě a sourozenci, rodiče dětí nebo partneři rodičů, pokud s nimi trvale žijí nebo o ně pečují ve společné domácnosti. Zletilí sourozenci dítěte s postižením se považují za rodinného příslušníka jen po dobu řádného denního studia na středních nebo vysokých školách.

Schválila výborová schůze dne: 6.10.2015

Webové stránky zdarma

Nepřihlášený